Landgraaf Koerier

Menu

Aankondiging bestuurlijke fusie

Rubicon jeugdzorg en de Conrisq Groep fuseren per 1 januari 2019. Het doel van de toetreding van Rubicon tot de Conrisq Groep is het maken van een verbinding op inhoud, innovatie en bedrijfsvoering, onder meer door intensivering van de samenwerking van de al onder Conrisq vallende organisatie Bijzonder Jeugdwerk.

Rubicon jeugdzorg

Rubicon biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar en aan gezinnen met complexe opgroei- en opvoedvragen. Rubicon is systemisch gericht en werkt dus sámen met de jeugdige, het gezin en hun netwerk. Het hulpaanbod bestaat uit specialistische ambulante hulpverlening, residentiele hulpverlening, pleegzorg, hulp na seksueel misbruik en trainingen. Daarnaast vangt Rubicon Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen op.

Rubicon werkt in Noord- en Midden-Limburg, maar ook in Zuid-Limburg en Zuid- en Noordoost-Brabant.

Conrisq Groep

De Conrisq Groep bestaat uit de dochterstichtingen Rooyse Wissel, de O.G. Heldringstichtingen, Bijzonder Jeugdwerk, Pactum en Pact18. Daarnaast zal Vincent van Gogh in 2019 toetreden tot Conrisq. Conrisq behandelt en begeleidt mensen met (ernstige) gedrags- en psychische problemen. De aanwezige kennis over specialistische (forensische) zorg wordt ingezet voor resultaatgerichte (jeugd-)hulp en zorgvragen op het snijvlak van (jeugd-)zorg en veiligheid.

Het werkgebied van Conrisq Groep ligt hoofdzakelijk in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Bijzonder Jeugdwerk

Binnen de Conrisq Groep zal Rubicon intensief gaan samenwerken met Bijzonder Jeugdwerk (BJ). BJ is een complete jeugdzorgaanbieder, met uitzondering van pleegzorg. BJ levert verblijfszorg in open residentiële groepen, WMO zorg, Jeugdzorgplus, verblijf in gezinsgerichte vorm bij zorggezinnen en zorgbedrijven, ambulante trajecten, MDFT en diagnostiek.

Het primaire werkgebied is Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast is BJ werkzaam voor het Landsdeel Zuid (Zeeland, Brabant en Limburg) in het kader van de Jeugdzorgplus.

Doelen van de samenwerking

Al enige jaren is sprake van een intensieve samenwerking tussen BJ en Rubicon. Deze samenwerking wordt met de voorgenomen toetreding van Rubicon tot Conrisq geformaliseerd.

Met de samenwerking wordt naar verwachting een versterking van systeemgerichte ketenzorg vanuit het kind- c.q. gezinsperspectief bereikt. Het aanbod zal reiken van preventie tot en met (tijdelijk) verblijf, waardoor integratie én specialisatie van zorg tot stand komen.

Verder zullen de samenwerkende instellingen gezamenlijk gaan investeren in innovatie en opleidingen, zodat een bundeling van kennis realiteit wordt.
Daarnaast komt een substantiële verbetering van de effectiviteit en efficiency op het vlak van bedrijfsvoering binnen handbereik, hetgeen tot een geoliede ondersteuning zal leiden.

Tot slot zal de samenwerking een positief effect hebben op de continuïteit en de toekomstbestendig van de samenwerkende partijen en een vergroot weerstandsvermogen.

Toekomstige groepsstructuur Conrisq

De dochterstichtingen van de Conrisq Groep zijn onder één faciliterende moederstichting geplaatst met een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur. De dochterstichtingen zijn zelfstandige eenheden met elk een eigen directie. Rubicon en BJ zullen gezamenlijk Jeugd Zuid vormen met één directie.

Proces

Naast zorginhoudelijke redenen heeft deze bestuurlijke fusie voor Rubicon zeker ook een financiële reden. Rubicon heeft in de afgelopen jaren moeite gehad zichzelf – als relatief kleine speler – om te vormen naar een marktgerichte organisatie met een dito administratieve organisatie. De CG heeft deze al transitie doorgemaakt en is een gezonde financiële partij. De CG kan in dit opzicht een belangrijke rol voor Rubicon vervullen.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.