Landgraaf Koerier

Menu

Raadsvergadering 18 april

Hier vindt u de onderwerpen van de raadsvergadering van donderdag 18 april die vanaf 19.00 uur plaatsvindt in de Raadzaal in het Burgerhoes. Het eerste deel van de raadsvergadering is een oordeelvormende vergadering, het tweede deel is besluitvormend. Van 18.00 tot uiterlijk 18.45 uur hebben raadsleden de gelegenheid om mondeling vragen te stellen aan de leden van het college.

U kunt raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Daarnaast kunt u ze rechtstreeks volgen op televisie bij Omroep Landgraaf en via landgraaf.raadsinformatie.nl. Op deze website kunt u vergaderingen ook terugkijken. De raadsagenda’s en bijbehorende stukken vindt u op www.landgraaf.nl / bestuur en organisatie /gemeenteraad / raadsvergaderingen.

Agenda oordeelvormende raad

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststelling agenda

3.    Inspreekrecht

4.    Vaststelling besluitenlijst openbare oordeelvormende raadsvergadering van 28 maart 2019.

5.    Lijst van toezeggingen 2018 en 2019

6.    Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun

7.    1e Begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP

8.    Financiële bijdrage voor hergebruik kerk Kakert

9.    Sluiting

 

Agenda besluitvormende raad

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststelling agenda

3.    Vaststelling besluitenlijst openbare besluitvormende raadsvergadering van 28 maart 2019.

4.     Verstrekken van een achtergestelde lening ten behoeve van het project “Eerherstel Slot Schaesberg”

5.     Duurzaam Energie en Klimaatfonds Landgraaf

6.     PALET-Beleidsregel “Regionaal Afwegingskader      Grootschalige Duurzame Energieopwekking

7.     Vaststelling bestemmingsplan “Paardenhouderij Hoeve Vulenbach”

8.     Uitvoering in gezamenlijke verband met Parkstad Limburg van de stimuleringsregeling afkoppelen van het Waterschap Limburg voor het afkoppelen van regenwater van private verharding

9.     1e financiële bijstellingsrapportage 2019

10.  Vaststellen gedragscode integriteit raadsleden, gedragscode integriteit burgemeester en wethouders en het protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers

11.  Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad gemeente Landgraaf 2019

12.  Lijst van ingekomen stukken

13. Sluiting

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.