Landgraaf Koerier

Menu

Natuur in het boerenland door Olaf op de Kamp

Op uitnodiging van het Natuurhistorisch Genootschap verzorgt Pieter Puts op maandag 13 november een lezing over natuur in het agrarische gebied. Pieter Puts, een van de veldmedewerkers van Natuurrijk Limburg zal toelichten hoe Natuurrijk Limburg te werk gaat, welke resultaten de afgelopen jaren samen met de deelnemers zijn bereikt en wat de ambitie voor de toekomst is. Natuurrijk Limburg is een van de landelijke collectieven die zich bezig houden met de uitvoering van agrarisch natuurbeheer en het stimuleren natuurinclusieve landbouw.  Een belangrijk middel hierbij is de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) die sinds 2016 van kracht is. Er zijn ongeveer 1.300 particuliere grondeigenaren en boeren aangesloten bij het collectief die op hun agrarische percelen maatregelen uitvoeren om de biodiversiteit te behouden en te versterken. Denk hierbij aan het aanleggen, onderhouden en beheren van heggen, struweelhagen, hoogstamboomgaarden, poelen, kruidenrijke akkers, vogelakkers, kruidenrijke graslanden, houtsingels etc. Door gericht beheer en begeleiding van de deelnemers  door veldmedewerkers van Natuurrijk Limburg profiteren hiervan naast bijzondere soorten zoals hamster, patrijs, vroedmeesterpad, kamsalamander  en grauwe klauwier, ook soorten zoals geelgors, kneu, ringmus, gele kwikstaart, veldleeuwerik, steenuil, haas, wezel, hermelijn, das, levendbarende hagedis en alpenwaterwatersalamander. Sommige van deze soorten zijn zelfs voor een groot deel afhankelijk van het agrarische landschap. 

Deze gratis toegankelijke lezing start om 20.00 uur in het Sjevemethoes, Sint-Pieterstraat 3 te Kerkrade.

Categories:   Nieuws

Comments

Sorry, comments are closed for this item.